Condicions generals

Aquestes són les condicions de compra que regeixen en la compra-venda online dels productes que comercialitza Grup Catalunya Mobiliari SCCL (Muebles Abitare), amb CIF CIF F-61900866 i domicili a l’avinguda Isidre Martí, 24, d’Esplugues de Llobregat (CP 08950), adreça electrònica de contacte info@mueblesabitare.com.

La utilització dels canals o serveis de compra des de la pàgina www.mueblesabitare.com comporta l’acceptació de les presents condicions.

Comandes
Muebles Abitare entén que en efectuar una compra, el client haurà acceptat sense reserves les presents condicions generals de venda, condicions que haurà pogut llegir i haurà acceptat prèviament.

Muebles Abitare proporciona informació, per mitjà d’aquest lloc web, dels productes que comercialitza i de les característiques d’aquests productes. Ho fa amb el màxim de diligència i precisió. Per a més seguretat i garanties a favor del client, la informació que figura a la descripció dels productes no el vincula ni l’obliga fins a la confirmació de l’acceptació de la comanda per part de Muebles Abitare.

Muebles Abitare presenta els seus productes a la pàgina web amb els colors i detalls de la forma més realista possible. No obstant, el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació a la web. En cas de dubte preguem que prèviament a la compra contactin amb [el nostre departament tècnic...].

Els imports de cada producte detallen els impostos aplicables i poden incloure també les despeses d’enviament. Abans d’ordenar el pagament el Client pot conèixer el detall d’aquests imports. La comanda no s’atendrà fins que el Client no premi “Acceptar” a la pantalla de confirmació. El Client podrà anul·lar o cancel·lar el procés de compra en qualsevol moment, i abandonar el procés. Una vegada confirmada la compra i efectuat el pagament, dins de les 24 hores següents el Client rebrà un missatge de conformitat detallant els imports abonats i les dades del producte que ha comprat.

El Client podrà efectuar el pagament de la comanda mitjançant PayPal. Únicament quan es tingui constància del pagament Muebles Abitare iniciarà el procés d’enviament del productes adquirits.

El Client rebrà el/s producte/s en un termini de 15 dies.

Les condicions referides a imports i terminis d’entrega són plenament vàlides per a les vendes amb destinació a estats integrants de la Unió Europea. Per al cas de països extracomunitaris els imports indicats no inclouen els aranzels o altres quantitats relatives als tràmits que efectuïn els serveis de duana de l’estat de residència del Client. Muebles Abitare no es fa responsable de les demores derivades dels tràmits duaners.

Els documents resultants del procés de compra es conservaran en suport electrònic i estaran permanentment a disposició del Client.

Encara que Muebles Abitare procura tenir sempre disponibles els productes que figuren a la seva pàgina web, excepcionalment pot donar-se el cas de no disposar del producte sol·licitat pel Client. En aquest cas Muebles Abitare informarà al Client del termini dins del qual rebria el producte seleccionat. En cas d’impossibilitat de proporcionar-li el producte Muebles Abitare podrà proposar al Client l’enviament d’un producte de qualitat i preu equivalent. El Client podrà refusar aquestes alternatives i Muebles Abitare quedarà obligat a efectuar el reemborsament immediat dels imports abonats pel Client.

Enviament
Muebles Abitare no procedirà a enviar els productes fins a rebre confirmació de que el Client ha efectuat el pagament.

Muebles Abitare entrega els seus productes a través d’empresa de missatgeria. Muebles Abitare informarà al Client de les demores en l’entrega que es poguessin produir accidentalment. L’entrega es considera efectuada des del moment que el transportista lliura el producte al Client. El còmput del termini d’entrega s’iniciarà el dia següent de rebre la confirmació del pagament.

Facturació
Muebles Abitare emetrà factura en suport paper que enviarà i lliurarà juntament amb el producte en el domicili indicat pel client. Muebles Abitare recorda que, en compliment de la normativa vigent, no podrà modificar posteriorment les dades de les factures que s’emetran a nom de la persona física o jurídica que efectuï la comanda.

Devolucions i dret de desistiment de les compres online
Correspon al Client verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i, si fos el cas, comunicar Muebles Abitare les incidències que pogués constatar. El Client pot dirigir-se a Muebles Abitare que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria per als seus interessos. En cas de devolució que tingui com a causa desperfecte o error en l’enviament, tots els ports correran a càrrec de Muebles Abitare. Les devolucions s’acceptaran sempre i quan l’article no hagi estat utilitzat i s’entregui en les mateixes condicions.

El Client disposa d’un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte per a desistir de la compra sense que hagi d’indicar els motius. El termini es calcularà a partir de l’endemà del dia de recepció del producte. Suggerim al Client que ens comenti els motius de desacord per tal de poder proposar una solució que pugui satisfer l’interès del Client. Per exercir el dret de desistiment cal adreçar-se a Muebles Abitare a les adreces que figuren al principi d’aquestes condicions de compra, o a l’adreça electrònica info@mueblesabitare.com, o al telèfon 627 587 890 o per mitjà d’aquest model de formulari que es posa a la seva disposició. Les devolucions de productes només s’admetran si es reben en perfecte estat i no han estat utilitzats. Una vegada rebuts els productes Muebles Abitare procedirà al reintegrament de l’import abonat pel Client, reintegrament que s’efectuarà en un termini no superior als 14 dies naturals des del moment que Muebles Abitare en tingui coneixement i sense retenció de cap quantitat. Les despeses de devolució no seran abonades.

Dades personals
Les dades personals i la informació que acredita la compra que el Client efectuï es conservaran en suport electrònic. Les dades personals s’incorporaran en un fitxer creat per Muebles Abitare per a la gestió de les seves relacions comercials amb els seus clients. No seran cedides a tercers excepte en els casos previstos legalment i podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació comercial sobre productes similars als adquirits per el Client. En qualsevol moment el Client podrà oposar-se a l’enviament d’aquesta informació. El Client podrà exercir també els seus drets d’accés a les dades, rectificació i cancel·lació adreçant-se a Muebles Abitare de la forma que li sigui més còmoda.